Mar 30, 2010

百佳超市的笑話

咁! 今日見悶就落樓下行下...
見口渴, 咪入去間類似超市既野買野飲...
排隊比錢果陣, 係前面有三四個應該係小學既學生...
見佢地淨係一人買左一支水, 個sales都好禮貌咁問佢要唔要袋 ?

點知其中一個小學生就話: "唔要袋...我要套"
如果有人聽到既話, 個個都會諗個sales點樣應負呢 !
都會諗呢d咩細路唻...

而我就諗個sales會點答...
點知哩個sales淨係簡單又禮貌既一句咁講...
佢話............


"唔好意思喎, 弟弟 ! 我地冇你既 size"

洋人求學記

有一個老外為了學好漢語,不遠萬里,來到中國,拜師於一位國學教授門下。
第一天老外想挑一個簡單詞彙學習,便向老師請教英語" I "在漢語中應該如何
說。

老師解釋道:中國是一個官本位國家,當你處在不同的級別、地位," I "也有
不同的變化,就像你們英語中的形容詞有原級、比較級、最高級一樣。比如,
你剛來中國,沒有地位,對普通人可以說:「我、咱、俺、餘、吾、予、儂、
某、咱家、洒家、俺咱、本人、個人、人家、吾儂、我儂。」

80後男生千萬別碰90後女生

80後男生千萬別碰90後女生這篇文章可能有點兒缺德,
90後才多大啊,最大的還沒成年呢。
不過我看現在成年的標準該變變了,
16歲的小孩兒都已經什麼都懂了,
都不能叫早熟了,而是早該熟了。
咱們80後這撥儿人男的多女的少,
僅有的這麼點兒資源還被70那批黑心的爺們儿佔去了不少。