Feb 26, 2010

港鐵母子爆笑對話

話說前幾日搭港鐵返屋企 ,
突然間企係前面果對母子係度鬧交
內容唔太記得所以skip左佢,
........
母:#!@#!@#...真係生舊叉燒都好過生你!
個仔呆左一陣......突然彈左一句...
兒:咁叻!賣我去太興丫笨!
跟住全車箱人即刻係到偷笑

No comments: