Apr 4, 2009

最強乞衣

有一日,有個乞衣係條街度乞食,佢見到一個肥富婆拖住隻狗經過。

佢話:「好心施捨d錢俾我啦!我好多日冇食野啦!」

個富婆冇理佢,仲一路行。個乞衣就細細聲話:「你唔係人。」 點知又俾個富婆聽到啵。」

個富婆返轉頭大大聲咁話:「死乞衣你話咩話?」跟住就吸引左好多人黎睇。

個富婆見咁多人黎睇,就想玩下個乞衣。佢話:「你肯叫我隻狗叫老豆的話我就俾100蚊你啦。」

咁個乞衣見有錢就當然肯啦! 跟住佢就對住隻狗叫左聲「老豆。」 咁個富婆就得意洋洋咁俾左100蚊佢。

點知個乞衣拎左錢之後就話:「多謝老媽!」

No comments: