Oct 7, 2008

腎結石

有一日,小明問呀媽:『呀媽,你點生我出黎嫁?』
呀媽:『你起石頭爆出黎嫁。』

第二日,小明開電視機,飲兩杯牛奶,食件奶油多士(e個係佢每日既早餐),下午,呀媽帶小明檢查身體.
檢查身體完畢,醫生發現小明腎結石,就通知兩母子,小明知道,知唔知同呀媽講咩?

小明:『呀媽,我有BB呀!!』

呀媽當場驚嚇過度死亡.........

刑罰

有三個犯人,被一位國王審判。

國王問第一個犯人:「你要死刑還是要吞蛆?」

第一個犯人答要接受吞蛆刑,於是國王說:「吞一千隻蛆!」

國王又問第二個犯人:「你要死刑還是要吞蛆?」

第二個犯人也是答要接受吞蛆刑。

於是國王說:「吞二千隻蛆!」

國王又問第三個犯人:「你要死刑還是要吞蛆?」

第三個犯人想:「接下來一定要吞三千隻蛆,與其吞這麼多蛆,不如一死百了。」

於是他答要死刑,結果國王說:「吞蛆吞到死!」

窮光蛋與上帝

窮光蛋與上帝

一天,一位窮光蛋問上帝:「偉大的上帝啊,一千年在您的眼裡意味著什麼呢?」

上帝回答:「隻是一會兒罷了。」

窮光蛋又問:「偉大的上帝啊,一千塊金幣在您的眼裡又意味著什麼呢?」

上帝回答:「隻是一小點錢罷了」

「慈悲的上帝啊,請你可憐我,給我一小點錢吧!」

「好!請你稍等一會兒!」上帝回答到。