Oct 7, 2008

腎結石

有一日,小明問呀媽:『呀媽,你點生我出黎嫁?』
呀媽:『你起石頭爆出黎嫁。』

第二日,小明開電視機,飲兩杯牛奶,食件奶油多士(e個係佢每日既早餐),下午,呀媽帶小明檢查身體.
檢查身體完畢,醫生發現小明腎結石,就通知兩母子,小明知道,知唔知同呀媽講咩?

小明:『呀媽,我有BB呀!!』

呀媽當場驚嚇過度死亡.........