Feb 21, 2008

GagNotes #1

 1. 自動增值 (from Joshua)
  • 路人甲: 尋日我搞左八達窿自動增值
  • 路人乙: 咁唔見左咪會俾人喪"嘟"囉
  • 路人丙: 咁咪可以做喪Do男!!!!!!!!!!
  • 路人甲,乙: ......................................

 2. 撞呀撞咩先 (from Alfred)
  • 甲人xanga: 原來某個地方好危險 好彩冇被人撞破
  • 乙人reply : 等我又去撞下 ,,, btw 撞咩先 ,, 如果撞車我唔去ga ... ..

 3. FC (from Joshua)
  • FC 有d咩?( 編者按: fc 其實係一個Unix command)
  • 計有仔仔, 暴龍, 負離子, 周渝民
  • .........................

 4. 海鮮痕 (from Karl)
  • 亞恆個"海鮮"都幾痕(恆) 架喎

 5. I Love U (from Alfred)
  • 以下內容節錄於某朋友xanga,對話內容為某情侶對話內容
  • 男方: I love you very much~
  • 女方: I love you so much~
  • 男方: I love u too much~
  • 女方: I love you a lot of much~
  • 男方: I love u many much~
  • .........................

No comments: